El Festival de Cine Antonio Ferrandis, que se celebrarà del 19, 20 i 21 d’octubre 2018 a la localitat de Paterna, a la província de València, naix amb l’objectiu de servir com a plataforma de difusió per a pel·lícules que tinguen vinculació amb la Comunitat Valenciana, reivindicant la qualitat de les produccions locals i amb especial reconeixement a joves creadors/res.

1. Participants

Podran participar-hi totes les persones realitzadores/directores de curtmetratges produïts a partir de l’1 de gener de 2017, amb una duració màxima de 20 minuts. Cada participant ho podrà fer amb una sola obra.

La persona participant es farà plenament responsable d’ostentar tots els drets relatius a l’obra que presenta a concurs.

2. Premis. categories

Premi de gènere de Ficció: Poden participar-hi realitzadors/res de nacionalitat espanyola o estrangera amb residència a Espanya. La temàtica serà lliure. Dotació: 1.500 euros i trofeu.

Premi jove realitzador-a/productor-a: dirigit a realitzadors/res de fins a 25 anys d’edat (complits durant l’any de la convocatòria). Poden participar realitzadors/res de nacionalitat espanyola o estrangera. Els curtmetratges seran de gènere d’animació i de temàtica lliure. Dotació: 1.500 euros i trofeu.

Totes les obres que participen en qualsevol categoria es presentaran en versió original. En el cas que l’idioma siga diferent de qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, llegiu en valencià i castellà, obligatòriament es presentarà subtitulada en qualsevol de les llengües cooficials.

Els premis en metàl·lic estaran subjectes a les retencions d’IRPF corresponents.

3. Inscripcions

El termini de presentació de les obres serà de l’1 de maig al 12 de juny de 2018 (ambdós inclosos). Els curtmetratges hauran de presentar-se acompanyats del formulari d’inscripció degudament omplit (per duplicat: un per a l’organització i un altre per a l’autor), i fotocòpia llegible del DNI o NIE si és el cas, a través de les vies següents:

– A través de la Plataforma MOVIBETA.

– En un DVD físic per correu o personalment a la següent adreça, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h. i de 17 a 21h.(excepto festius):

Gran Teatre Antonio Ferrandis.

Festival de Cine Antonio Ferrandis

Plaça de l’Exércit Espanyol núm.4,

46980, Paterna, València. (Espanya)

4. Condicions tècniques

La duració màxima serà de 20 minuts, incloent-hi crèdits.

Els curtmetratges han d’oferir les garanties tècniques necessàries de qualitat per a poder ser descarregats i projectats durant el festival o en les projeccions realitzades així com per a una bona projecció en sala.

Cada curt es presentarà en dos formats individuals: en format MP4 Còdec H264 i en format BluRay o HD amb comprensió de qualitat per a la seua projecció.

5. Selecció i Jurat

El jurat del Festival realitzarà una preselecció de les obres presentades i es reserva el dret d’excloure totes aquelles el contingut de les quals siga obscé, violent, sexista, racista, maltractament animal o vulnere algun dret fonamental de la persona.

El dit jurat estarà format per l’alcalde de la Vila com a president, o el membre de la corporació en qui delegue, i tres especialistes en la matèria. Decidirà els curtmetratges preseleccionats (semifinalistes) que podran ser projectats durant les dites jornades i que constituïxen la selecció oficial, atorgant-se d’entre estos els premis descrits en l’apartat 2.

La decisió del Jurat serà inapel·lable. Podrà deixar desert algun premi o acumular-lo a una altra secció.

Els semifinalistes i premiats seran avisats telefònicament.

6. Projeccions públiques. Entrega de Premis i trofeus

Les projeccions dels curtmetratges preseleccionats i premiats es realitzaran els dies del Festival, el programa dels quals es difondrà amb suficient antelació.

L’organització del Festival no efectuarà cap pagament al realitzador/director per projectar-hi la seua obra, així com tampoc ho farà per drets d’exhibició de part del material amb fins promocionals. Així mateix, els autors de les obres participants donen permís a l’organització del festival per a utilitzar part de les seues obres en usos promocionals.

Els autors semifinalistes donen permís a l’organització del festival per a projectar les seues obres durant la celebració del festival.

Els guanyadors donen permís a l’organització per a projectar les seues obres en futures edicions del festival.

Si per raons externes a l’organització el festival canvia les seues dates, espais o no arribara a celebrar-se, ho farà saber a tots els participants amb la màxima antelació possible.

7. Observacions

Els curtmetratges no premiats podran retirar-se en el termini de 30 dies a comptar de l’entrega de premis, aportant la deguda identificació (duplicat del butlletí d’inscripció i presentació DNI).

Les persones participants en este Festival declaren sota la seua responsabilitat que estan en possessió del copyright o, a falta d’això, que disposen de l’autorització dels titulars de la propietat intel·lectual de l’obra per a inscriure-la en el Festival. Els concursants es responsabilitzen del fet que no existisquen drets a tercers per l’ús de peces musicals en les obres presentades, ni cap reclamació per drets d’imatge de les persones que hi apareguen.

8. Acceptació de las bases i LLEI de protecció de dades

La inscripció en el concurs suposa la plena acceptació d’estes bases així com les decisions de l’Organització i del jurat. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l’Organització i el jurat.

L’organització es compromet i obliga que les dades de caràcter personal pertanyents al fitxer de dades dels participants seran tractades d’acord l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

 

– Descarregar fullet –